1. ALGEMEEN
Het is belangrijk om de algemene voorwaarden van Bordspel.nl regelmatig te lezen, om zo op de hoogte te blijven van veranderingen en andere belangrijke informatie. Als je je namelijk niet houdt aan de algemene voorwaarden kan Bordspel.nl je tijdelijk of permanent bannen!

De beheerders en moderators van Bordspel.nl zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op deze site, het forum en de chat de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Bordspel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van berichten van gebruikers. Indien je zaken tegenkomt die je niet behoorlijk vindt op Bordspel.nl kun je dit doorgeven via het contact formulier en dan zal Bordspel.nl dit beoordelen. Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde berichten plaatst (zie hieronder verder bij online gedrag). Verder dien je je te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Als je je niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van Bordspel.nl niet volgt, kan je meteen en permanent gebanned worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag. Het IP adres van je computer wordt bij bepaalde acties opgeslagen om het beheer van Bordspel.nl te vereenvoudigen.

Verder bewaart Bordspel.nl cookies op jouw computer. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die je in je profiel opgegeven hebt. Door deze voorwaarden te accepteren stem je er mee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming. Bordspel.nl is niet aansprakelijk voor hack pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie. Bordspel.nl heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vindt. Het emailadres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van je account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als je je wachtwoord vergeet. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming.

Gebruikers mogen op Bordspel.nl één account aanmaken voor persoonlijk gebruik. Bordspel.nl houdt dit in de gaten en checkt regelmatig of er gebruikers zijn met meerdere accounts. Als je meerdere accounts hebt aangemaakt, kan je meteen en permanent gebanned worden. Er mogen tevens maar maximaal 2 accounts per ipnummer (PC) worden aangemaakt, bij meer accounts zal de laatst toegevoegde worden gebanned. Je mag nimmer inloggen met een account van iemand anders. In je profiel kun je aangeven of je van Bordspel.nl nieuwsbrieven wilt ontvangen, indien je dit hebt aangegeven, mag Bordspel.nl aan jou emails versturen over Bordspel.nl en haar activiteiten (al dan niet in combinatie met commerciële aanbiedingen).

Bordspel.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker te bannen indien zij van mening is dat die gebruiker Bordspel.nl op de een of andere manier misbruikt. Bordspel.nl houd zich het recht voor om een gebruiker zonder opgave van redenen de toegang tot Bordspel.nl te ontzeggen. Accounts kunnen op verzoek door Bordspel.nl worden verwijderd.

2.COMPUTERGEBRUIK EN VALSSPELEN
Bordspel.nl vindt het niet sportief als je computerhulpmiddelen inzet die op basis van rekenkracht of AI voor jou de beste zet bepalen. Zware verdenking van computergebruik (meerdere spellen) kan (zelfs zonder een waarschuwing van Bordspel.nl) leiden tot een aantal mogelijke straffen: ratingaftrek of een tijdelijke of permanente ban. Verder is elke vorm van valsspelen verboden die ervoor zorgt dat je partijen niet op eigen kracht wint. Bordspel.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers die daarvan worden verdacht, te bannen. Het onnatuurlijk opdrijven van je rating op welke manier dan ook is niet toegestaan, hiervoor zul je na een waarschuwing worden gebanned. Ook het tegen jezelf spelen of het spelen met kennis over je tegenstanders verborgen gegevens, is niet toegestaan.

3. ONLINE GEDRAG
Je gaat er mee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van Bordspel.nl en al je communicatie en activiteiten op Bordspel.nl. Dat houdt onder andere in het schadeloos stellen en vrijwaren van aansprakelijkheid van Bordspel.nl, werknemers of derde partijen voor schade die ontstaat uit jouw gedrag op Bordspel.nl, inclusief alle content die je aanbiedt. Online gedrag moet gebaseerd zijn op gezond verstand en basis etiquette.

Je overtreedt de algemene voorwaarden als je (of anderen die gebruikersnaam gebruiken) een van de volgende dingen doet: het plaatsen, versturen, promoten of verspreiden van content die illegaal is. Lastig vallen, bedreigen of vernederen van een andere gebruiker op Bordspel.nl is niet toegestaan, dit betekent: geen vervelende dingen zeggen over anderen, anderen geen ongewenste boodschappen sturen, geen racistische-, discriminerende of andere kwaadaardige uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, geloof, achtergrond, etc. Als je het niet eens bent met iemand moet je reageren op het onderwerp, niet op de persoon. Het verspreiden of het helpen verspreiden van content die beschadigend, beledigend, racistisch, onterend,vulgair, seksueel getint, de privacy verstoord in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Laster wordt niet getolereerd. Het verstoren van de chat in de chat rooms met vulgaire taal, schelden, herhaaldelijk dezelfde toets indrukken of het plaatsen van grote plaatjes of teksten, overmatig schreeuwen (met hoofdletters praten) om anderen zo lastig te vallen, of flooding (herhaaldelijk dezelfde tekst plaatsen) is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om je voor te doen als iemand anders. Pogingen om wachtwoorden, andere gebruikersinformatie, of privé informatie te verkrijgen van een gebruiker van Bordspel.nl zijn niet toegestaan. Geef nooit je password, persoonsgegevens of betaling informatie door aan anderen. Het uploaden van software of content waar je niet de toestemming voor hebt om deze te distribueren is niet toegestaan. Het promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten zoals inbreken, kopiëren of distribueren van illegale software wordt niet toegelaten. Het uploaden van bestanden die virussen bevatten, schadelijke- of beschadigde data is niet toegestaan. Het plaatsen van boodschappen voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, of het plaatsen van advertenties of promotiemateriaal, kettingbrieven, piramidespellen of op enige wijze commercieel gebruik maken van onze dienst wordt niet toegelaten. Ook het vermelden en linken naar commerciële sites en concurrenten van Bordspel.nl is niet toegestaan. Dergelijke links zullen door Bordspel.nl worden verwijderd en bij herhaald gedrag kan uitsluiting volgen.

De beheerders van Bordspel.nl houden ten allen tijde zich het recht voor om reacties van gebruikers te verwijderen of aan te passen. In geval van enig vermoeden van enige vorm van misbruik of om controle op het naleven van de voorwaarden uit te voeren, is het Bordspel.nl toegestaan berichtenverkeer tussen gebruikers te mogen controleren (zowel de (game/lobby) chat messages als priveberichten). De mogelijkheid tot het versturen van privé berichten moet worden gezien als een faciliteit om iemand persoonlijk een bericht te sturen en niet dat je berichten niet gelezen kunnen worden door Bordspel.nl, dit geldt ook voor berichten die bij spellen worden verstuurd. Wil je er absoluut zeker van zijn dat berichten tussen gebruikers niet gelezen kunnen worden door Bordspel.nl dan zul je op een andere manier met elkaar moeten communiceren. Privéberichten en berichten bij spellen kunnen alleen worden gelezen door Admins die de inhoud van dergelijke berichten alleen mogen gebruiken voor hun werkzaamheden op Bordspel.nl en niet voor persoonlijke of andere doeleinden. Het bovenstaande geldt voor alle onderdelen van Bordspel.nl, zoals de site, de wiki, het forum, de chat en evt. andere onderdelen.

Het is niet toegestaan banners, statistieken scripts of andere scripts te blokkeren. Niet alles staat in deze voorwaarden, je wordt daarom ook geacht je gezonde verstand te gebruiken bij je online activiteiten. Ook wordt je geacht aanwijzingen van Bordspel.nl in acht te nemen. Ga je toch tegen aanwijzigingen van Bordspel.nl in, dan kun je al dan niet tijdelijk worden gebanned.

4. BETAALDE LIDMAATSCHAPPEN
Bordspel.nl biedt betaalde lidmaatschappen aan. Deze lidmaatschappen worden voor 1 jaar aangegaan en worden niet automatisch verlengd. Een paar weken voor de einddatum wordt wel een herinnering gestuurd. Bordspel.nl stort geen geld terug indien op de een of andere manier een gebruiker geen gebruik weer wenst te maken van zijn lidmaatschap. Het overdoen naar een andere gebruiker is wel mogelijk. Ook wanneer een gebruiker na misbruik volgens deze voorwaarden wordt gebanned, wordt er geen geld teruggestort, noch het lidmaatschap verlengd.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van Bordspel.nl is volledig voor eigen risico. Alle diensten op Bordspel.nl worden aangeboden op een '"zoals het is" en "als beschikbaar" basis voor jouw gebruik, zonder garanties van enige soort (tenzij wettelijk niet uit te sluiten is). Wij bieden deze dienst aan op een commercieel verantwoorde basis en garanderen niet dat je toegang tot Bordspel.nl of gebruik van de dienst hebt op een door jouw gekozen plek of tijdsmoment. De enige en exclusief beschikbare oplossing van elk en enig dispuut met Bordspel.nl is om te stoppen met het gebruik van Bordspel.nl en je lidmaatschap op te heffen. Bordspel.nl, partners, admins en werknemers zijn niet aansprakelijk voor verrichte handelingen of het uitblijven van handelingen aangaande gedrag, communicatie of content op Bordspel.nl. In geen geval zal de schuld van Bordspel.nl, haar partners, admins, medewerkers of betrokken derden groter zijn dan het totaal van de door jou betaalde lidmaatschapsgelden aan Bordspel.nl. Bordspel.nl is in geen geval verantwoordelijk voor incidentele of opeenvolgende schade als gevolg van het gebruik van Bordspel.nl of enige andere claim gerelateerd aan je lidmaatschap of gebruik hiervan. Discussie over admins/superadmins en Bordspel.nl mogen niet op het forum of via andere communicatiemiddelen van Bordspel.nl worden gevoerd, heb je een klacht over een admin, neem dan contact op met Bordspel.nl. Heb je andere klachten, meld deze aan Bordspel.nl.

6. COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN EN EIGENDOMSRECHTEN
Veel van de content/technologie beschikbaar op Bordspel.nl is eigendom van Bordspel.nl en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag niets kopiëren of downloaden van Bordspel.nl mits er door ons nadrukkelijk toestemming is verleend. Voordat je content mag uploaden naar het Bordspel.nl moet je daar wettelijk het recht toe hebben. Je zal niet kopiëren, uitgeven, veranderen, verspreiden, laten zien (publiek of privé), aanpassen of gebruik maken van, het werk dat je vindt op Bordspel.nl, tenzij Bordspel.nl daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Inbreuk hierop kan leiden tot banning en aanleiding zijn voor verdere juridische stappen. Wanneer je content verstuurt naar Bordspel.nl, geef je Bordspel.nl het onherroepelijke recht om de content te gebruiken, te quoten, opnieuw te plaatsen, te herproduceren, aan te passen, te verspreiden, door te geven, uit te zenden en op andere manieren wereldkundig te maken, en publiekelijk de content te laten, zien in welke vorm dan ook, overal, met of zonder vermelding van je naam (ter discretie van Bordspel.nl), zonder enige compensatie of kennisgeving.

7. COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN ONGEWENSTE EMAIL
Je mag geen enkel goed of dienst adverteren op het Bordspel.nl. Kettingbrieven en piramide spellen zijn niet toegestaan. Je mag geen enkel onderdeel van Bordspel.nl gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief login gegevens, over gebruikers van Bordspel.nl en het gebruik van dat soort informatie om ongewenste mail te sturen; ook gebruik voor andere redenen is streng verboden. Je mag Bordspel.nl niet gebruiken voor welk commercieel doel dan ook. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je registratie (banning) en juridische vervolging.

8. PRIVACY EN COOKIES
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. De verzameling van deze niet-persoonlijke gegevens gebeurt ofwel door de cookie technologie of met webbeacons. Noch onze cookies, noch onze webbeacons, noch de gegevens om te kunnen aanloggen op het net zorgen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zij bevatten dus geen persoonlijke informatie zoals uw naam of emailadres. Als u onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook cookie genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Cookies maken het ons ook mogelijk een website op uw interesse en voorkeur af te stemmen. Webbeacons zijn instrumenten die op een site worden gebruikt om ons bijvoorbeeld te helpen bepalen of een pagina werd bekeken of niet en indien ze werd bekeken, hoeveel keer.

Ook maakt deze website gebruik van services van derden waaronder Google Analytics, Google Adsense, Adremedy, Aim4media en Testnet. Deze partijen kunnen ook gebruik maken van cookies en webbeacons op onze website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar servers van derden en daar worden opgeslagen. Deze partijen gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze partijen mogen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.